Ενστάσεις, Προσφυγές και Παράπονα

Ενστάσεις και Προσφυγές

Δικαίωμα ένστασης κατά ενέργειας εντεταλμένου οργάνου του ΟΞΥΓΟΝΟ ή προσφυγής κατά απόφασης του ΟΞΥΓΟΝΟ, έχουν οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται από το ΟΞΥΓΟΝΟ καθώς και τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον.

Όταν οι ενστάσεις αφορούν αποτελέσματα της επιθεώρησης ή τον τρόπο δειγματοληψίας πρέπει να διατυπώνονται επί τόπου και να σημειώνονται στο Ε-701 και να διαβιβάζεται στον Υ.Δ.Π. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υποβληθεί ένσταση και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατά των οποίων στρέφονται, όταν δικαιολογείται ο χρόνος υποβολής της. Προσφυγή κατά απόφασης του Φορέα μπορεί να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την αποδοχή των ενστάσεων και των προσφυγών σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης/προσφυγής από τρίτα μέρη ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει και αποφασίζει για το νόμιμο και δικαιολογημένο συμφέρον καθώς και για το χρόνο υποβολής. Εφόσον ο Γενικός Διευθυντής αποδεχτεί και εγκρίνει την εξέταση της ένστασης, σε συνεργασία με τον Υ.Δ.Π. ενεργοποιείται το Όργανο εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών.

Η γραμματεία ενημερώνει γραπτώς τον ενιστάμενο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την αποδοχή ή μη της ένστασης/προσφυγής με αιτιολογημένη απόφαση. Στην περίπτωση αποδοχής, η ένσταση εξετάζεται το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών μετά την αποδοχή της.

Ο ενιστάμενος ενημερώνεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, για την ημερομηνία εξέτασης της ένστασης του και εφόσον επιθυμεί να παραστεί και να συμμετάσχει στη διαδικασία, οφείλει να το δηλώσει εκ των προτέρων, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στον Γενικό Διευθυντή του ΟΞΥΓΟΝΟ. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να καλέσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τον υπεύθυνο ο οποίος εμπλέκεται στην προσβαλλόμενη πράξη. Η τελική απόφαση εκδίδεται το μέγιστο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της υποβολής της ένστασης.

Οι αποφάσεις του Οργάνου εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών είναι τεκμηριωμένες και ενημερώνεται εγγράφως ο ενιστάμενος καθώς και κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο μέλος εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενιστάμενος δεν ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση, κοινοποιείται σε αυτόν η απόφαση του Οργάνου εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών, όπου μέχρι την έκδοσή της ισχύει η προηγούμενη απόφαση.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ δεσμεύεται ότι η αποστολή, η διερεύνηση και η απόφαση σχετικά με ενστάσεις και προσφυγές δε θα έχουν ως αποτέλεσμα ενέργειες που οδηγούν σε οποιαδήποτε διάκριση κατά του ενιστάμενου.

Ο ενιστάμενος κατά την υποβολή της ένστασης πρέπει να καταβάλει στο ΟΞΥΓΟΝΟ το χρηματικό πόσο που προβλέπεται από το Ε-810 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ειδάλλως αυτομάτως η ένσταση δε γίνεται αποδεχτή. Σε περίπτωση δικαίωσης του ενιστάμενου το ΟΞΥΓΟΝΟ επιστρέφει πίσω όλα το καταβληθέν ποσό.

Παράπονα και Καταγγελίες

Τα παράπονα και οι καταγγελίες διατυπώνονται τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή με e-mail ή ακόμα και με προσωπική επαφή. Κατά την εκδήλωση παραπόνων από τον πελάτη του ΟΞΥΓΟΝΟ ή καταγγελιών τρίτων για πελάτες του ΟΞΥΓΟΝΟ ο αποδέκτης του συμπληρώνει το Ε-701, στο οποίο περιγράφεται το πρόβλημα. Όταν είναι εφικτό το ΟΞΥΓΟΝΟ βεβαιώνει τον ενδιαφερόμενο για τη λήψη του παραπόνου. Όταν το παράπονο αφορά πιστοποιημένο πελάτη (καταγγελία), τότε το ΟΞΥΓΟΝΟ το λαµβάνει υπόψη του για τη αξιολόγηση συμμόρφωσης των προϊόντων του πελάτη.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ χειρίζεται την παραλαβή, αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε παράπονα πελατών που αφορούν τον ίδιο ή τους πιστοποιημένους πελάτες του εμπιστευτικά τόσο για το πρόσωπο που υπέβαλε το παράπονο όσο και για το θέμα που αφορά.