Έλεγχος και Πιστοποίηση βιολογικών Προϊόντων

Αρχικός Έλεγχος

Μετά την έγκριση της αίτησης και την υπογραφή του συμφωνητικού, ορίζεται η ημερομηνία για την αρχική επιθεώρηση, η οποία πρέπει να είναι εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Αντικείμενα επιθεώρησης αποτελούν όλες οι απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά και όπως συμπληρώνονται από την εθνική νομοθεσία και τον ΚΑΝ-02 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΟΞΥΓΟΝΟ.

Ο επιθεωρητής θα πραγματοποιήσει μία πλήρη επιθεώρηση της επιχείρησης, ελέγχοντας και την εγκυρότητα των στοιχείων τα οποία έχουν δοθεί κατά την αίτηση. Κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής αναζητά αντικειμενικές αποδείξεις υλοποίησης όλων των απαιτήσεων για την Πιστοποίηση. Ακόμη, μπορεί να προβεί και σε δειγματοληψία για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών.

Ετήσιος προγραμματισμένος έλεγχος

Η ετήσια επιθεώρηση διενεργείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως στο 100% των ενταγμένων μονάδων του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης. Η επιθεώρηση αυτή, καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση-τυποποίηση–συσκευασία, επισήμανση κτλ).
Οι ετήσιες προγραμματισμένες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούμενων ειδών ή εφόσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής, εντός του έτους εκτροφής ή εφόσον πρόκειται για μονάδα παρασκευής, εντός της παρασκευαστικής περιόδου.

Έκτατοι έλεγχοι και δειγματοληψίες

Πέρα των πλήρων ελέγχων, το ΟΞΥΓΟΝΟ πρέπει να διενεργεί αιφνιδιαστικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου. Οι έκτατες αυτές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται επιπροσθέτως του πλήρους ελέγχου σε ποσοστό 10% τουλάχιστον επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών.

Επιπλέον, το ΟΞΥΓΟΝΟ πραγματοποιεί δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση. Οι δειγματοληψίες αφορούν στην εργαστηριακή ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών στη βιολογική γεωργία, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχόμενων επιχειρηματιών.

Απόφαση Συμμόρφωσης και Έκδοση Πιστοποιητικού

Το Τμήμα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ αξιολογεί όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και εξετάζει το βαθμό όπου πληρούνται όλες οι απαιτήσεις μέσω των παραχθέντων πληροφοριών και των αντικειμενικών ευρημάτων και εκδίδει απόφαση συμμόρφωσης, η οποία:

   •  είτε είναι θετική και δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό προϊόντος έπειτα από σχετικό αίτημα του επιχειρηματία
   •  είτε είναι αρνητική και αποφασίζει για τις συμπληρωματικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν

Για την πρωτογενή παραγωγή, για να θεωρηθεί ένα προϊόν ως βιολογικής παραγωγής, πρέπει να υπάρξει μια ελάχιστη περίοδος μετατροπής ανάλογα με το είδος του παραγόμενου προϊόντος.

Τα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης, μπορούν να πιστοποιηθούν αμέσως, εφόσον ελεγχθούν ότι όλες οι διαδικασίες παρασκευής, τυποποίησης, αποθήκευσης κ.ο.κ. πληρούν όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007 και 889/2008.

Στο Πιστοποιητικό Προϊόντος καθορίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

   • Το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία
   • Τα πιστοποιημένα προϊόντα
   • Τους κανονισμούς προς τα οποία πιστοποιούνται τα προϊόντα
   • Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης, και η διάρκεια ισχύος
   • Το στάδιο πιστοποίησης
   • Η περίοδο παραγωγής
   • Η εκτιμώμενη παραγωγή
   • Το είδος συσκευασίας
   • Η ποικιλία για τα φυτικά προϊόντα ή/και η κατηγορία ζωικού προϊόντος

Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Προϊόντος αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εντός 10 ημερών από την έκδοσή του.