Έλεγχος και Πιστοποίηση βιολογικών Προϊόντων

Ετήσιος προγραμματισμένος έλεγχος

Μετά την έγκριση της αίτησης, την υπογραφή του συμφωνητικού και τη δημιουργία ατομικού φακέλου επιχειρηματία, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης ορίζει την Ομάδα Επιθεώρησης και τον Αξιολογητή, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές αμεροληψίας και ανεξαρτησίας

Αντικείμενα επιθεώρησης αποτελούν όλες οι απαιτήσεις των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά και όπως συμπληρώνονται από την εθνική νομοθεσία και τον ΚΑΝ-02 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΟΞΥΓΟΝΟ.

Οι ετήσιες προγραμματισμένες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούμενων ειδών ή εφόσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής, εντός του έτους εκτροφής ή εφόσον πρόκειται για μονάδα παρασκευής, εντός της παρασκευαστικής περιόδου.

Συμπληρωματικοί έλεγχοι και δειγματοληψίες

Πέρα των πλήρων ελέγχων, το ΟΞΥΓΟΝΟ πρέπει να διενεργεί συμπληρωματικές επισκέψεις ελέγχου. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται επιπροσθέτως του πλήρους ελέγχου σε ποσοστό 10% τουλάχιστον επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών, ανά δραστηριότητα.

Επιπλέον, το ΟΞΥΓΟΝΟ πραγματοποιεί δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση. Οι δειγματοληψίες αφορούν στην εργαστηριακή ανάλυση και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων ουσιών στη βιολογική γεωργία, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχόμενων επιχειρηματιών, ανά δραστηριότητα.

Αιφνιδιαστικοί Έλεγχοι

Το ΟΞΥΓΟΝΟ διενεργεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου σε τυχαία βάσει, βάσει της γενικής εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται σε ελέγχους επιχειρηματιών που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος σοβαρές παρεκκλίσεις, παρατυπίες ή/και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι αιφνιδιαστικές έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται σε ποσοστό 20% ανά δραστηριότητα, επί του συνόλου των πραγματοποιηθέντων ελέγχων

Απόφαση Συμμόρφωσης και Έκδοση Πιστοποιητικού

Το Τμήμα Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ αξιολογεί όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και εξετάζει το βαθμό όπου πληρούνται όλες οι απαιτήσεις μέσω των παραχθέντων πληροφοριών και των αντικειμενικών ευρημάτων και εκδίδει απόφαση συμμόρφωσης, η οποία:

   •  είτε είναι θετική και δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό προϊόντος έπειτα από σχετικό αίτημα του επιχειρηματία
   •  είτε είναι αρνητική και αποφασίζει για τις συμπληρωματικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν

Στο Πιστοποιητικό Προϊόντος καθορίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

   • Το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία
   • Τα πιστοποιημένα προϊόντα
   • Τους κανονισμούς προς τα οποία πιστοποιούνται τα προϊόντα
   • Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης, και η διάρκεια ισχύος
   • Το στάδιο πιστοποίησης