Εργαστήρια Αναλύσεων

Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αναθέτει υπεργολαβικά  την ανάλυση προϊόντων, έπειτα από σχετικές δειγματοληψίες που πραγματοποιεί ο Φορέας.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ διασφαλίζει και αποδεικνύει ότι τα εργαστήρια αναλύσεων με τα οποία συνεργάζεται είναι ικανά να τελέσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες και, σε ότι αφορά το έργο το οποίο υποπρομηθεύονται, ότι συμμορφώνονται με τα ίδια κριτήρια ικανότητας, με τα οποία συμμορφώνεται και ο Φορέας. Η απαίτηση αυτή διασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση εργαστηρίων διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ ή από άλλο Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ