Όργανο Εξέτασης Ενστάσεων, Παραπόνων και επίλυσης Διαφορών

Το Όργανο Εξέτασης αποτελεί ανεξάρτητο όργανο του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και έχει ως σκοπό την εξέταση ενστάσεων ή προσφυγών όταν οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται από το Φορέα καθώς και τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ένστασης κατά ενέργειας εντεταλμένου οργάνου του Φορέα ή προσφυγής κατά απόφασης οργάνου του Φορέα.