Τμήμα Πιστοποίησης


Κάθε αίτηση πελάτη για πιστοποίηση την χειρίζεται ο υπεύθυνος του Τμήματος Πιστοποίησης.

Επίσης, το Τμήμα Πιστοποίησης λαμβάνει τις αποφάσεις συμμόρφωσης και εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση λαμβάνονται από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνους που πραγματοποίησαν την επιθεώρηση.