Επέκταση ή Περιορισμός Πιστοποιητικού

Στην περίπτωση όπου ο επιχειρηματίας επιθυμεί να εντάξει στο πιστοποιητικό του νέα προϊόντα τότε ο επιχειρηματίας πρέπει:

1) να καταθέσει νέα αίτηση και να ακολουθεί από την αρχή η διαδικασία πιστοποίησης όταν επηρεάζεται η παραγωγική διαδικασία ή το νέο προϊόν θα παράγεται με νέα παραγωγική διαδικασία

2) όταν δεν επηρεάζεται καθόλου η παραγωγική διαδικασία και αφορά στην ένταξη νέων προϊόντων ομοειδών με τα είδη πιστοποιημένα, να καταθέσει:

      • Δήλωση Ειδικών Στοιχείων, στην οποία θα αναφέρεται η περιγραφή του προϊόντος,
      • Εκτιμώμενη ποσότητα για το τρέχον κάθε φορά έτος, και το στάδιο πιστοποίησης,
      • Λοιπές πληροφορίες, όπως συστατικά, προέλευση προϊόντων και πρώτων υλών κ.λπ.
      • Πληροφορίες για την επισήμανση των προϊόντων.

Στην περίπτωση όπου ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αυξήσει ή να μειώσει τις εκτιμώμενες ποσότητες πιστοποιημένων προϊόντων πρέπει να αποστείλει στο ΟΞΥΓΟΝΟ πληροφορίες που θα του ζητηθούν από το Τμήμα Πιστοποίησης όπως:

   • Παραστατικά αγορών και πωλήσεων της ισχύουσας εκτιμώμενης ποσότητας ή εκτιμήσεις που μπορούν να τεκμηριώσουν ότι η ισχύουσα εκτιμώμενη ποσότητα θα πωληθεί πριν τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού προϊόντος.
   • Παραστατικά αγορών πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων και καταναλώθηκαν για την παρασκευή της πλειοψηφίας της εκτιμώμενης ποσότητας.

Στην περίπτωση όπου ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αφαιρέσει προϊόντα από το Πιστοποιητικό πρέπει να προσαρμόσει την επισήμανση τους κατάλληλα έτσι ώστε να μην υπάρχει αναφορά στην Πιστοποίηση από το ΟΞΥΓΟΝΟ, να τροποποιήσει διαφημιστικά φυλλάδια ή άλλες αναφορές που περιέχουν τα προϊόντα αυτά κ.ο.κ. και θα του εκδοθεί Πιστοποιητικό Προϊόντος μόνο για τα αποθέματα που πιθανώς να έχει, με σαφή αναφορά την παραγωγική περίοδο.