Επιθεωρητές

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται από εγκεκριμένους επιθεωρητές που συνεργάζονται με το Φορέα με την αρωγή του ανάλογου προσωπικού του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗΣ ή/και ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκροτώντας τις κατάλληλες Ομάδες Επιθεώρησης

Οι εγκεκριμένοι επιθεωρητές του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗΣ αποτελούν ομάδα έμπειρων γεωτεχνικών και έχουν την εκτελεστική ευθύνη και δικαιοδοσία από την Διοίκηση για τη διαχείριση όλων των λειτουργιών που αφορούν στον έλεγχο πελατών του Φορέα.