Μεταγραφή από άλλον Οργανισμό Πιστοποίησης

Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρησή του αιτούντος ελέγχεται ήδη από άλλον εγκεκριμένο οργανισμό. θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο ΟΞΥΓΟΝΟ  και να καταγγέλλει εγγράφως την ισχύουσα σύμβαση με τον αρμόδιο για τον έλεγχό του ΟΕΠ, ενημερώνοντάς τον για τα στοιχεία του ΟΞΥΓΟΝΟ , στον οποίον υποβλήθηκε η αίτηση.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ , το οποίο έχει δεχτεί αίτημα ένταξης από έναν επιχειρηματία, ζητά εγγράφως από τον ΟΕΠ με τον οποίο ήταν συμβεβλημένος ο εν λόγω επιχειρηματίας, αντίγραφο του τηρούμενου ατομικού φακέλου ελέγχου, καθώς και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού φακέλου. Ο “παλιός” ΟΕΠ οφείλει να αποστείλει τους ανωτέρω φακέλους στο ΟΞΥΓΟΝΟ  εντός, το αργότερο, δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης από τον «παλιό» ΟΕΠ.

Αν υφίστανται μια ή περισσότερες εκκρεμότητες που αναφέρονται παρακάτω, ο ΟΕΠ ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση και το ΟΞΥΓΟΝΟ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης. Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ του ΟΕΠ και του επιχειρηματία, ο ΟΕΠ οφείλει να αποδέχεται την καταγγελία της σύμβασης εφόσον ο επιχειρηματίας έχει προβεί σε προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Ο προηγούμενος ΟΕ&Π οφείλει να κάνει αποδεκτή τη καταγγελία της ισχύουσας σύμβασης του αιτούμενου  επιχειρηματία, το αργότερο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, εφόσον:

α) έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του επιχειρηματία που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης Σύμβασης,

β) ο επιχειρηματίας δεν περιλαμβάνεται σε προγραμματισμένο έλεγχο του ΟΕΠ,

γ) ο ΟΕΠ δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ευρημάτων που προέκυψαν από έλεγχο του επιχειρηματία