Μεταγραφή από άλλον Οργανισμό Πιστοποίησης

Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρησή του αιτούντος ελέγχεται ήδη από άλλον εγκεκριμένο οργανισμό, βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 245090, που τέθηκε σε ισχύ από τις 10/02/2006, η παράλληλη πιστοποίηση για την ίδια κατηγορία δραστηριότητας από δυο ή περισσότερους οργανισμούς απαγορεύεται.

Ο επιχειρηματίας μπορεί να συμβληθεί με το ΟΞΥΓΟΝΟ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    • να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον πρώτο Φορέα,
    • να ενημερώσει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας καθώς και το όνομα του ΟΞΥΓΟΝΟ στον οποίο προτίθενται να ενταχθεί,
    • να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης σύμβασης και
    • να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης του στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης του ΟΞΥΓΟΝΟ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ οφείλει να ζητήσει εγγράφως αντίγραφο του τηρούμενου ατομικού φακέλου από τον Φορέα στον οποίο ήταν υποκείμενο ελέγχου ο αιτών επιχειρηματίας, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του εν λόγω επιχειρηματία. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος.

Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήματος ένταξης από το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι:

α) να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ελέγχου προγραμματισθείσας προ της ημερομηνίας καταγγελίας του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

β) να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχων, χημικών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης.

γ) να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λογοτύπων ή/ και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας.