Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης

Προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πιστοποίησης και με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας του κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του iso/iec 17065/2012, το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ συστήνει το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) ως το κορυφαίο ανεξάρτητο όργανο εποπτείας και ελέγχου της ορθής και αξιόπιστης λειτουργίας του Φορέα.

Η σύνθεσή του είναι αντιπροσωπευτική της Επιστημονικής Κοινότητας των Καταναλωτών και των Παραγωγών–Επιχειρηματιών, έτσι ώστε να μην υπερισχύει οποιοδήποτε επιμέρους συμφέρον χώρου ή κλάδου και ταυτόχρονα οι αποφάσεις του να χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και ουσιαστική τεκμηρίωση. Λειτουργεί δε αυτόνομα από τα λοιπά όργανα του Φορέα και συμπεριλαμβάνεται στην οργανωτική δομή του Φορέα στο υψηλότερο επίπεδο.

Το Α.Σ.Π. έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της αμεροληψίας των διαδικασιών πιστοποίησης και της απαρέγκλιτης τήρησης της πολιτικής ποιότητας του Φορέα και επίσης:

α) να βοηθήσει στην ανάπτυξη των πολιτικών που σχετίζονται με την αμεροληψία των δραστηριοτήτων της πιστοποίησης
β) να αποτρέψει οποιαδήποτε τάση εμπορικών ή άλλων ζητημάτων η οποία θα θίξει την συνεπή αντικειμενική παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από τους ιδιοκτήτες του οργανισμού πιστοποίησης
γ) να παρέχει συμβουλές για θέματα που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένων τη διαφάνεια και τη δημόσια αντίληψη

 

Ως ελάχιστος αριθμός συνεδριάσεων του Συμβουλίου έχει οριστεί μία (1) φορά ετησίως σε τακτική βάση και επιπλέον εκτάκτως όσες φορές και αν καταστεί αναγκαίο.