Πολιτική Αμεροληψίας

To OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι έργο του είναι η διεξαγωγή αμερόληπτων, ανεξάρτητων και αντικειμενικών υπηρεσιών πιστοποίησης.

Δε δεσμεύεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και δεν επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η αντικειμενικότητά του, η αμεροληψία του και η ορθοκρισία του και επομένως η ορθότητα και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η διαδικασία πιστοποίησης δε γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και για κανένα λόγο πιο απλή, ευκολότερη ή φθηνότερη.

Το Οξυγόνο-Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης δε παρέχει κανενός είδους γενικές ή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες ή στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών σε κανενός είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.