Πολιτική για την Ποιότητα

Πολιτική για την ποιότητα του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Προϊόντων που παράγουν, αποθηκεύουν ή εμπορεύονται, επιχειρήσεις και οργανισμοί τόσο του παραγωγικού τομέα όσο και του τομέα παροχής υπηρεσιών, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου χαρακτήρα, ώστε να τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους κατά τρόπο αναμφισβήτητο, με το Διεθνές Πρότυπο, ISO/IEC 17065:2012 και την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Η ανωτέρω αξιοπιστία εξασφαλίζεται με την διαρκή ικανοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων που τίθενται στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17065:2012, όπως αυτά ερμηνεύονται στις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και των λοιπών αρμοδίων διεθνών φορέων, καθώς και με τη συμμόρφωση με τις ανάλογες απαιτήσεις και τα λοιπά κανονιστικά έγγραφα που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ, όπως εκάστοτε βρίσκονται όλα τα ανωτέρω σε ισχύ.

Η Διοίκηση του ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ δεσμεύεται να προσδιορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, η ικανοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη τόσο για να παραμένει η λειτουργία του ανταγωνιστική, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, χωρίς οιασδήποτε μορφής μείωση στα σχετικά κριτήρια πιστοποίησης, όσο και για να προκύπτει πλήρης συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και να προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποτελεσματική και συνεχή υλοποίηση της παρούσας δηλωθείσας πολιτικής, τη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης και την επίτευξη των καθιερωμένων στόχων ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης εντάσσονται η στελέχωση του Φορέα με έμπειρο, κατάλληλα καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο προσωπικό, η χρήση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, η υλοποίηση λεπτομερών και σαφών διαδικασιών και η διασφάλιση της συνεχούς ροής των αναγκαίων οικονομικών πόρων ώστε να αποτελεί εφικτό στόχο η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους και αξιοπιστίας με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Ο κατά περίπτωση οριζόμενος Επικεφαλής Επιθεωρητής φέρει την ευθύνη για την άρτια και τεχνικά επαρκή διενέργεια της επιθεώρησης συμμόρφωσης με σεβασμό στα δικαιώματα του πελάτη και με γνώμονα τη προστασία των προσωπικών και λοιπών δεδομένων του, μεταχειριζόμενος όλους ισότιμα και δίκαια, χωρίς υπερβολικές ή πρόσθετες απαιτήσεις.

Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ αναγνωρίζει ως θεμελιώδη παράγοντα για την επιτυχή λειτουργία του, την επίτευξη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την αγορά, στο παρεχόμενο έργο πιστοποίησης με παράλληλη ελαχιστοποίηση δυνητικών αμφισβητήσεων οιασδήποτε προέλευσης. Θεωρεί ως σημαντικές τις σχετικές παραμέτρους λειτουργίας και υιοθετεί πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ισοτιμίας και ισονομίας στη μεταχείριση των πελατών, απαλλαγμένης από επιρροές, διακρίσεις και παράλογες ή υπερβολικές απαιτήσεις, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης. Για το σκοπό αυτό, εντοπίζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση τη πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων που διακυβεύουν στη πράξη τη καθιέρωση των ανωτέρω αρχών και επιφέρουν σοβαρό κίνδυνο καταστρατήγησης της εφαρμογής τους. Με βάση τη παραπάνω αξιολόγηση επικινδυνότητας και επιπλέον εξετάζοντας κάθε περίπτωση έργου πιστοποίησης ξεχωριστά, το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που κρίνονται σκόπιμα για τη διατήρηση της παρούσας πολιτικής. Μεταξύ άλλων καθιερώνει τη λειτουργία του Ανεξάρτητου  Συμβουλίου Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) το οποίο αποτελεί κορυφαίο όργανο εποπτείας και ελέγχου της ορθής και αξιόπιστης λειτουργίας του Φορέα και στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα με τη πιστοποίηση μέρη και συμφέροντα, χωρίς να υπερισχύει κάποιο συγκεκριμένο από αυτά. Ταυτόχρονα καθιερώνονται συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας όπου εξειδικεύονται οι επιμέρους πολιτικές ανά δραστηριότητα και θεματικό πεδίο.