*ΝΕΑ* ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. 11-22/4/2019 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η νέα πρόσκληση για την Βιολογική Κτηνοτροφία (για την δράση 11.2.2), η οποία αφορά τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης
1. Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018,
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,
γ) να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας (08/04/2019),
δ) να μην είναι ήδη ενταγμένα στο Μέτρο 11 στο πλαίσιο της με αριθ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκλησης,
ε) επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών,
στ) Οι υποψήφιοι / δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/ και εκτροφή ζώων και στη δράση 10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης
Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

  1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος (Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του
    συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο. Το ανώτατο
    όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα (10) έτη.)
  2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (Έκταση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές)
  3. Επαγγελματίας Αγρότης (Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και μέχρι την ημερομηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης)

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 11 Απριλίου 2019 (11/04/2019) και ώρα 00:01 έως και 22 Απριλίου
2019 (22/04/2019) και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση.

 

On April 8th, 2019, posted in: Τελευταία Νέα by
Comments are closed.