Επιλέγω Πιστοποίηση…… Επιλέγω Ποιότητα!!!

Το OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 374/20-02-2012 με Κωδικό Έγκρισης: GR-BIO-14 και έχει το υπ’ Αρ. 736 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για την εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 17065:2012.

Το OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008, όπως κάθε φορά ισχύουν, σε όλες τις ενδιαφερόμενες μονάδες παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/ και αποθήκευσης, προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Το OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δραστηριοποιείται, με ακεραιότητα και αξιοπιστία, στον τομέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η προστασία του καταναλωτή, η βελτίωση ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση και ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής προϊόντων, η μέριμνα για το περιβάλλον, αλλά και η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρηματιών για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων βιολογικής γεωργίας αποτελούν τους πλέον σημαντικούς στόχους του OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περισσότερα!